Detail modulu F3 Vlastnosti látek – Agropodnikání (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

F3 Vlastnosti látek – Agropodnikání (M)

Kód modulu

41-m-4/AK95

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací průpravný

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vzdělávací oblasti

PR - Člověk a příroda

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Fyzika: Zvládnutí modulu F1 a F2. 

Matematika: početní operace s racionálními čísly, zaokrouhlování výsledků, úpravy jednoduchých algebraických výrazů, řešení rovnic.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je součástí přírodovědného vzdělávání, vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Přírodovědné vzdělávání je v odborném školství spjato s odborným vzděláváním. Cílem je naučit žáky řešit pomocí porozumění fyzikálním jevům problémové situace v praxi oboru vzdělání a občanském životě. To se projevuje důrazem na poznání aplikací probíraných jevů nejen v občanském životě, ale i v oboru vzdělání, na propojování všeobecně vzdělávací složky vzdělávání se složkou odbornou. Tomuto cíli je podřízen i výběr témat.

Obsahový okruh

Cílem je popsat a objasnit žákům vybrané fyzikální jevy, jejichž znalost a porozumění uplatní v odborném vzdělávání a výkonu povolání i v občanském životě; tj. popsat a objasnit žákům vybrané fyzikální jevy v souvislostech s technikou a pracovní postupy v oboru vzdělání – zde Agropodnikání. 

Modul svým obsahem a pojetím navazuje na kompetence, které si žák přináší ze základního vzdělávání z fyziky a matematiky a z modulů F1, F2. Dále tyto kompetence rozvíjí zejména směrem k aplikacím v oboru.

Očekávané výsledky učení

1. Žák na příkladech z oboru vzdělání popíše vlastnosti těles z pevných látek při působení sil (deformace, pružnost, pevnost) a jejich uplatnění v praxi oboru vzdělání.

2. Žák popíše vlastnosti kapalin a plynů (nestlačitelnost, stlačitelnost), jevy statické (tlak, kapilární jevy), jevy v proudící kapalině a plynu. Jejich uplatnění v přírodě, běžném životě a technice používané v oboru vzdělání.

3. Žák vysvětlí pojem vnitřní energie látkových těles. 

4. Žák na příkladech z oboru vzdělání popíše využití vodičů tepla a tepelných izolantů v přírodě, běžném životě a v technice používané v oboru vzdělání.

5. Žák na příkladech z oboru vzdělání popíše změny skupenství látek a jejich uplatnění v přírodě, běžném životě a v technice oboru vzdělání. Vysvětlí pojem vlhkost vzduchu, vznik mlhy, rosy, námrazy, ledovky a náledí v přírodě, běžném životě a uplatnění v praxi oboru vzdělání. 

6. Žák řeší jednoduché úlohy tepelné výměny související s běžným životem a oborem vzdělání.

7. Žák vysvětlí pomocí stavové rovnice plynu jevy z praxe a oboru vzdělání související se změnami tlaku, objemu a teploty plynu.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 

 1. Vlastnosti těles z pevných látek při působení sil (deformace, pružnost, pevnost) a jejich uplatnění v praxi oboru vzdělání.
 2. Vlastnosti kapalin a plynů (nestlačitelnost, stlačitelnost), jevy statické (tlak, kapilární jevy), jevy v proudící kapalině a plynu. Jejich uplatnění v přírodě, běžném životě a technice používané v oboru vzdělání.
 3. Vnitřní energie látkových těles. 
 4. Tepelné vodiče a tepelné izolanty, jejich uplatnění v přírodě, běžném životě a v technice používané v oboru vzdělání.
 5. Změny skupenství látek a jejich uplatnění v přírodě, běžném životě a v technice oboru vzdělání. Vysvětlí pojem vlhkost vzduchu, vznik mlhy, rosy, námrazy, ledovky a náledí v přírodě, běžném životě a uplatnění v praxi oboru vzdělání. 
 6. Jednoduché úlohy k tepelné výměně související s běžným životem a oborem vzdělání.
 7. Uplatnění stavové rovnice plynu při výkladu jevů k z běžného života a oboru vzdělání souvisejících se změnami tlaku, objemu a teploty plynu.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 Pro dosažení výsledků učení jsou doporučeny následující činnosti:

 • výklad učitele s ilustračními příklady – navazuje na základní vzdělání a doplňuje příklady z oboru vzdělání, zde praktické činnosti a situace v agropodnikání. Příklady uplatnění v oboru vzdělání učitel získá konzultací s učiteli odborných předmětů. 
 • řízená diskuze k uplatnění fyzikálních jevů v běžném životě a oboru vzdělání
 • žákovské miniprojekty 
 • skupinová práce (práce s pracovními listy, práce, měření, vyhledávání dat na technických zařízeních, vyhledání a zpracování dat na počítači)
 • individuální práce (práce s pracovními listy, práce, měření, vyhledávání dat na technických zařízeních, vyhledání a zpracování dat na počítači)
 • měření v učebně
 • měření na pracovišti praktické přípravy 
 • exkurze do zemědělského podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Výsledky učení se ověřují jak průběžně, tak i v závěru modulu. Při hodnocení je kladen důraz na hloubku porozumění učivu, schopnosti aplikovat poznatky v praxi.

Učitel kombinuje různé metody ověřování:

 • dialog učitele se žákem
 • řízená diskuse
 • práce s počítačem
 • práce s pracovními listy
 • pozorování činností žáka (při měření fyzikálních veličin, při výpočtech, při vyhledávání relevantních údajů o přístrojích, v diskusích, v přípravě a prezentaci žákovských miniprojektů)

Kritéria hodnocení

Uvedené hodnocení body lze využít postupně dle činností žáků k formativnímu hodnocení, součtu bodů k hodnocení sumativnímu. Uvedené rozpětí v bodovém ohodnocení umožňuje zohlednit v hodnocení i míru podpory, kterou žák při řešení úlohy potřeboval. Hodnocení známkou lze využít k sumativnímu hodnocení, pokud se v rámci ŠVP používá známkování.

 1. Žák na příkladech z oboru vzdělání popíše vlastnosti těles z pevných látek při působení sil (deformace, pružnost, pevnost) a jejich uplatnění v praxi oboru vzdělání. Max. 20 bodů.
 2. Žák popíše vlastnosti kapalin a plynů (nestlačitelnost, stlačitelnost), jevy statické (tlak, kapilární jevy), jevy v proudící kapalině a plynu. Jejich uplatnění v přírodě, běžném životě a technice používané v oboru vzdělání. Max. 20 bodů.
 3. Žák vysvětlí pojem vnitřní energie látkových těles. Max. 5 bodů.
 4. Žák na příkladech z oboru vzdělání popíše využití vodičů tepla a tepelných izolantů v přírodě, běžném životě a v technice používané v oboru vzdělání. Max. 5 bodů.
 5. Žák na příkladech z oboru vzdělání popíše změny skupenství látek a jejich uplatnění v přírodě, běžném životě a v technice oboru vzdělání. Vysvětlí pojem vlhkost vzduchu, vznik mlhy, rosy, námrazy, ledovky a náledí v přírodě, běžném životě a uplatnění v praxi oboru vzdělání. Max. 15 bodů.
 6. Žák řeší jednoduché úlohy tepelné výměny související s běžným životem a oborem vzdělání. Max. 15 bodů.
 7. Žák vysvětlí pomocí stavové rovnice plynu jevy z praxe a oboru vzdělání související se změnami tlaku, objemu a teploty plynu. Max. 20 bodů.

Hodnocení body

K získání hodnocení výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, musí žák v každé položce bodového hodnocení dosáhnout alespoň 3 body. Po splnění této podmínky je žák na základě celkového počtu bodů klasifikován příslušnou známkou. Učitel přitom přihlíží k schopnostem žáka, které jsou dány např. specifickými poruchami učení nebo zdravotními a psychickými handicapy. Využívá i formativní hodnocení.

Hodnocení známkou:

100–81 bodů … výborný

80–61 bodů … chvalitebný 

60–41 bodů  … dobrý 

40–21 bodů  … dostatečný 

20–0 bodů … nedostatečný

Doporučená literatura

Lepil, O., Bednařík, M., Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy I. Praha, Prometheus 1993, 2012. ISBN 978-80-7196-428-5.

Lepil, O., Bednařík, M., Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy II. Praha, Prometheus 1993, 2012. ISBN 978-80-7196-429-2.

Miklasová, Věra: Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU. Praha, Prometheus 1999. ISBN 978-80-7196-377-6.

M. Bartošek, F. Procházka, M. Staněk, Z. Bobková: Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory se strojírenským základem. NÚV 2018, Praha. viz http://www.nuv.cz

Příklady uplatnění v oboru vzdělání učitel získá konzultací s učiteli odborných předmětů, případně z učebnic pro odbornou složku vzdělávání v oboru.

Metodika žákovských miniprojektů je popsána v publikaci NÚV, viz  http://www.nuv.cz/uploads/projekty_Aplikovane_ulohy_v_matematice.pdf

Poznámky

Vzdělávací modul je vzhledem k významu pro další vzdělávání včetně odborné praxe zařazen jako úvodní.

Počet hodin je orientační, učitel jej přizpůsobí vstupní úrovni kompetencí žáků a podmínkám školy.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Bartošek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné