Detail modulu B2 Ekologické zemědělství - Agropodnikání (M)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

B2 Ekologické zemědělství - Agropodnikání (M)

Kód modulu

41-m-4/AK73

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací průpravný

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vzdělávací oblasti

PR - Člověk a příroda

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

41-41-M/01 Agropodnikání

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vzdělávací modul je univerzálně použitelný pro širokou cílovou skupinu. Vstupním požadavkem je znalost učiva vzdělávacích oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda na úrovni základního vzdělávání.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Cílem obsahového okruhu je seznámit žáka s biologickými aspekty činnosti člověka, zejména ve vztahu k oboru vzdělání. Důraz je kladen na ekologii a principy ekologického zemědělství.

Obsahová charakteristika:

Obecným cílem modulu je zprostředkovat žákům základní ekologické pojmy a principy, poukázat na souvislosti mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k zásadám tzv. udržitelného rozvoje a pomocí příkladů z praxe demonstrovat jejich význam pro běžný život. Významnou úlohu má také rozvíjení představivosti a globálního pohledu na svět. Rozsah vzdělávacího modulu odpovídá nárokům studijního oboru.

Obsahový okruh

Modul svým obsahem a pojetím navazuje na kompetence, které si žák přináší ze základního vzdělávání, zejména z přírodopisu a dále je rozvíjí zejména směrem k aplikacím v oboru. Modul se zabývá vývojem venkova v historických souvislostech, představuje základní pojmy z oblasti environmentu ve vztahu k zemědělství a venkovu a způsoby eliminace možných důsledků negativního působení člověka. Dále se zabývá využíváním dotační politiky státu, podpůrných programů a způsobů rozvoje venkovského prostoru, významem a možnými dopady nesprávného způsobu hospodaření v krajině, zásadami správné zemědělské praxe s důrazem na ochranu a tvorbu krajiny a jinými doplňkovými formami zemědělského podnikání a činností na venkově.

Cílová charakteristika:

Vzdělávací modul je určen žákům kategorie vzdělávání M (střední odborné vzdělávání ukončené maturitní zkouškou) napříč všemi obory vzdělávání. Vyučovací modul je koncipován jako všeobecně vzdělávací s průpravnou funkcí směrem k odborné složce středního vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.

Návaznosti modulu:

Vzdělávací modul má vztah k dalším modulům, které se zabývají výukou biologie.

Očekávané výsledky učení

Žák

 • Umí charakterizovat základní principy a metody ekologického zemědělství
 • Umí jmenovat pozitiva a negativa ekologického zemědělství
 • Využívá přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí
 • Orientuje se v terminologii biopotraviny a bioprodukty, kontrola ekologického zemědělství, potravinářská aditiva
 • Vysvětlí pojmy welfare hospodářských zvířat a Fair Trade
 • Uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí
 • Zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí
 • Na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného environmentálního problému
 • Vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí
 • Vysvětlí na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe základní environmentální problémy zemědělství a navrhne řešení vybraného environmentálního problému; vysvětlí principy udržitelného rozvoje

 • Objasní význam dotací, zná významné dotační zdroje, programy a podmínky jejich získávání

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Charakteristika ekologického zemědělství
 • Biopotraviny, bioprodukty, kontrola ekologického zemědělství
 • Welfare hospodářských zvířat
 • Fair Trade
 • Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím 
 • Dopady zemědělské činnosti člověka na životní prostředí 
 • Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
 • Příklady dobré praxe 
 • Základní ekonomické, právní a informační nástroje v oblasti ekologického zemědělství
 • Dotační politika – dotační tituly v ekologickém zemědělství
 • Pojem LFA, lokalizace oblastí, charakteristika
 • Význam krajiny, její trvale udržitelné využívání – narušování stability a funkčnosti krajiny, dopady tohoto působení – obnova stability krajiny – PHO vod, CHKO a hospodářská omezení, způsob hospodaření

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Výuka směřuje k tomu, aby žáci měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení, jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, tvořili si vlastní úsudek, byli ochotni klást si otázky a hledat na ně řešení, vážili si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je zachovat pro příští generace.

Pro dosažení výsledků učení jsou doporučeny následující činnosti:

 • výklad učitele s ilustračními příklady – navazuje na základní vzdělání a doplňuje příklady z oboru vzdělání, zde praktické činnosti a situace v oblasti zemědělství
 • řízená diskuze 
 • žákovské miniprojekty 
 • skupinová práce 
 • individuální
 • laboratorní cvičení

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Při ověřování dosažených výsledků učení lze zejména v průběhu modulu využít jednoduché slovní hodnocení. Hodnocení bere v úvahu individuální přístup žáka k učení a vzdělávacímu procesu. V průběhu modulu lze provádět klasifikaci na základě hodnocení konkrétních praktických činností.

Při hodnocení žáků musí být kladen důraz na hloubku porozumění učiva, schopnost aplikovat poznatky v praxi a schopnost pracovat samostatně.

Možné způsoby ověřování dosažených výsledků učení:

 • dialog učitele se žákem
 • řízená diskuse
 • práce s počítačem
 • práce s pracovními listy
 • pozorování činností žáka
 • didaktický test
 • laboratorní cvičení
 • práce s textem

Kritéria hodnocení

Žák

 •  Umí charakterizovat základní principy a metody ekologického zemědělství. Max. 15 bodů.

 • Umí jmenovat pozitiva a negativa ekologického zemědělství. Max. 5 bodů.

 • Zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Max. 5 bodů.

 • Orientuje se v terminologii biopotraviny a bioprodukty, kontrola ekologického zemědělství, potravinářská aditiva. Max. 15 bodů.

 • Vysvětlí pojmy welfare hospodářských zvířat a Fair Trade. Max. 15 bodů.

 • Vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí. Max. 5 bodů

 • Uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí. Max. 10 bodů.

 • Na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného environmentálního problému. Max. 15 bodů.

 • Objasní význam dotací. Max. 5 bodů.

 • Zná významné dotační zdroje, programy a podmínky získávání. Max. 10 bodů.

Modul žák splní, pokud výsledek i postup (zdůvodnění) jeho práce splňuje výše uvedená kritéria.

Hodnocení lze provést slovně, bodovým hodnocením, známkou, nebo procenty.

Hodnocena bude nejen práce skupin, ale i práce jednotlivců ve skupině a schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi.

Hodnocení:

100–81 bodů … výborný

80–61 bodů … chvalitebný 

60–41 bodů  … dobrý 

40–21 bodů  … dostatečný 

20–0 bodů … nedostatečný 

K získání hodnocení výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, musí žák v každé položce bodového hodnocení dosáhnout alespoň 3 body. Po splnění této podmínky je žák na základě celkového počtu bodů klasifikován příslušnou známkou. Učitel přitom přihlíží na žákovy schopnosti, které jsou dány např. specifickými poruchami učení nebo zdravotními a psychickými omezeními. Využívá i informativní hodnocení.

Doporučená literatura

KVASNIČKOVÁ, D.: Základy ekologie. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2010.

JELÍNEK, J. A ZICHÁČECH, V.: Biologie pro gymnázia. 11. vydání. Olomouc, 2014.

URBAN, Jiří – KOLEKTIV, Bořivoj Šarapatka: Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl (Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin). MŽP, 2005.

Poznámky

Počet hodin a způsob je orientační, učitel jej přizpůsobí vstupní úrovni kompetencí žáků a podmínkám školy a nárokům u studijního oboru.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné