Detail modulu Speciální způsoby vazby a aranžování květin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Speciální způsoby vazby a aranžování květin

Kód modulu

41-m-3/AK12

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

41-52-E/01 Zahradnické práce

41-52-H/01 Zahradník

Délka modulu (počet hodin)

44

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Základy floristiky

Zvládnutí učiva vazačství – estetické prvky a zákonitosti, nářadí a pomocný materiál ve floristice, rostlinný sortiment, přípravné, hlavní a závěrečné techniky ve floristice a způsoby zpracování rostlinného materiálu.

Předpokládají se základní znalosti ze sadovnictví a květinářství, konkrétně učiva týkajícího se poznávání rodů a druhů květin i dřevin.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání teoretických znalostí a následně praktických dovedností při vytváření těchto typů vazeb: kytice, aranžování nádob živým i sušeným rostlinným materiálem, florální objekty, věnce, girlandy.

Součástí modulu je praktický nácvik jednotlivých typů vazeb a aranžmá formou praktických cvičení ve vazačské dílně zařazených do teoretického vyučování, nebo formou odborného výcviku.

Žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro vytváření jednotlivých vazeb a aranžmá.

Očekávané výsledky učení

kritérium (výsledky vzdělávání dle RVP):

 • vytváří typy vazeb k různým účelům a příležitostem
 • navrhuje a aranžuje rostliny ve volném prostoru a květinovou interiérovou výzdobu

Žák:

 • popíše postup vazby kytice, věnce a girlandy,
 • váže kytice, věnce a girlandy pro zadanou příležitost,
 • navrhuje a provádí realizaci aranžmá pro daný prostor,
 • aranžuje nádoby sušeným i živým rostlinným materiálem.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahový okruh Sadovnictví, venkovní květinářství a vazačství

učivo Vazačské a aranžérské činnosti

 • vazačské a aranžérské techniky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:  

 • výklad, popis, vysvětlování,
 • řízený rozhovor, diskuse,
 • práce s informacemi (s internetem, s odbornou literaturou).

Metody názorně-demonstrační:

 • předvádění praktických činností,
 • použití audiovizuální techniky.

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností,
 • grafické činnosti, tvorba návrhů aranžmá.

Učební činnosti žáků:

Žáci v rámci teoretické výuky:

 • seznamují se s pracovními postupy při vazbě a aranžování jednotlivých druhů vazeb a aranžmá,
 • seznamují se se specifiky jednotlivých typů aranžmá a vazačských prací – aranžování nádob, vazba kytice, aranžování florálních objektů, vazba a aranžování věnců, vazba girland,
 • vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře,
 • posuzují uplatnění estetických prvků a zákonitostí v jednotlivých druzích vazeb a aranžmá,
 • navrhují aranžmá dle zadaných parametrů.

Žáci v rámci praktické výuky:

 • vytvářejí následující typy vazeb a aranžmá dle zadaných parametrů:
  • zhotovují tělo vázaného věnce,
  • zhotovují přízdobu věnců,
  • zhotovují vázanou i vypichovanou kytici,
  • aranžují nádoby sušeným i živým rostlinným materiálem,
  • zhotovují girlandy,
  • aranžují florální objekty v exteriéru i interiéru.
 • uplatňují při vazbě a aranžování květin estetické prvky a zákonitosti,
 • navrhují aranžmá dle zadaných parametrů,
 • hospodárně pracují s materiálem.

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacích předmětech Vazačství a Odborný výcvik. Doporučuje se zařadit výuku do 2. ročníku studia.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • písemné a ústní zkoušení
 • samostatná práce žáků: projekt, referát, návrh aranžmá
 • praktické zkoušení zvládnutí vazačských a aranžérských činností

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu Vazačství. Hodnoceno je používání odborné terminologie, odborná správnost odpovědí, důraz je kladen na porozumění učivu.

V rámci výuky odborného výcviku jsou ověřovány praktické dovednosti formou praktického předvedení zadaného úkolu žákem. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost, schopnost aplikovat poznatky do praxe a hospodárné využívání zpracovávaného materiálu.

Kritéria hodnocení

kritérium (výsledky vzdělávání dle RVP):

 • popíše postup vazby kytice, věnce a girlandy

hodnocení: výborně

Žák samostatně popíše postup vazby kytice, věnce a girland.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, popíše postup vazby kytice, věnce a girland s drobnějšími chybami v intepretaci.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, reaguje na doplňovací otázky a za pomoci učitele popíše postup vazby kytice, věnce nebo girlandy .

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, za pomoci vyučujícího popíše postup vazby kytice, věnce nebo girlandy.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, na doplňovací otázky odpovídá chybně nebo vůbec, nedokáže využít ani příkladů z praxe.

 • váže kytice, věnce a girlandy pro zadanou příležitost

hodnocení: výborně

Žák samostatně váže kytice dle zadaného parametru, zhotovuje věnce a girlandy. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: chvalitebně

Žák plně zvládá učivo, s drobnou pomocí vyučujícího váže kytice, věnce a girlandy dle zadaných parametrů. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, za pomoci učitele váže kytice, věnce a girlandy dle zadaných parametrů. Potřebný materiál, nářadí a pomůcky si nachystá za pomoci vyučujícího.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, pod stálým dozorem a vedením vyučujícího uváže kytici, věnec nebo girlandu.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, nedokáže ani pod vedením vyučujícího uvázat kytici, věnec nebo girlandu.

 • navrhuje a provádí realizaci aranžmá pro daný prostor

hodnocení: výborně

Žák samostatně navrhne aranžmá pro daný prostor. Návrh samostatně realizuje. Zvolí vhodnou techniku zpracování materiálu i techniku zhotovení aranžmá. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: chvalitebně

Žák samostatně s drobnými chybami realizuje aranžmá pro daný prostor dle návrhu učitele. Samostatně zvolí vhodnou techniku zpracování materiálu i techniku zhotovení aranžmá. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, za pomoci učitele realizuje aranžmá pro daný prostor. Potřebný materiál, nářadí a pomůcky si nachystá za pomoci vyučujícího.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, pod stálým dozorem a vedením vyučujícího učitele realizuje aranžmá pro daný prostor.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, nedokáže ani pod vedením vyučujícího učitele realizovat aranžmá pro daný prostor.

 • aranžuje nádoby sušeným i živým rostlinným materiálem

hodnocení: výborně

Žák samostatně aranžuje nádoby sušeným i živým rostlinným materiálem dle zadaných parametrů.  Pro aranžmá zvolí vhodnou techniku zpracování materiálu i techniku zhotovení aranžmá. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: chvalitebně

Žák samostatně s drobnými chybami aranžuje nádoby sušeným i živým rostlinným materiálem dle zadaných parametrů. Samostatně zvolí vhodnou techniku zpracování materiálu i techniku zhotovení aranžmá. Sám si připraví potřebný materiál, nářadí a pomůcky.

hodnocení: dobře

Žák se orientuje v problematice, za pomoci učitele realizuje aranžmá nádoby sušeným nebo živým rostlinným materiálem. Potřebný materiál, nářadí a pomůcky si nachystá za pomoci vyučujícího.

hodnocení: dostatečně

Žák má obtíže se zvládnutím učiva, v problematice se orientuje se značnými obtížemi, pod stálým dozorem a vedením vyučujícího realizuje aranžmá nádoby sušeným nebo živým rostlinným materiálem.

hodnocení: nedostatečně

Žák nezvládá učivo, chybí základní orientace v problematice, nedokáže ani pod vedením vyučujícího realizovat aranžmá nádoby sušeným nebo rostlinným materiálem.

Doporučená literatura

kolektiv autorů: Floristika. Praha, Profi Press s.r.o., 2011. 406 s. ISBN 978-80-86726-43-4.

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 16 hodin
 • praktické vyučování: 28 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné