Detail komplexní úlohy Organizace výměnného pobytu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Organizace výměnného pobytu

Kód úlohy

CJ-u-4/AF94

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Obchodní akademie Neveklov, Školní, Neveklov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 21:59

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

120

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na upevnění slovní zásoby, zkvalitnění komunikačních dovedností žáků a schopností aplikovat jazyk v reálné situaci. V rámci aktivity žáci reálně ověří kvalitu svých nabytých znalostí. Při tematicky zaměřeném pobytu dojde i k rozšíření a upevnění odborné slovní zásoby (ekonomické pojmy, ekologická slovní zásoba, historické a kulturní pojmy). Komplexní úloha vychází z předpokladu, že škola již partnerskou školu má, či ji získá např. prostřednictvím nadnárodní organizace, která tyto služby nabízí a zprostředkovává. Její součástí není žádost o grant (evropské fondy) ani žádný jiný příspěvek. Finančně je tato akce zajištěna školou a účastníky pobytu. Úloha nevyžaduje speciální technické ani jiné vybavení. Je tak použitelná pro všechny žáky ochotné vycestovat do zahraničí, samostatně objevovat, podílet se na organizaci a poskytnout ubytování svému výměnnému partnerovi a účastnit se recipročního pobytu. Úloha zároveň žákům umožňuje získání nových dovedností a znalostí, které nabízí reálné cizojazyčné prostředí. Její výstupy (zkvalitnění komunikace, širší slovní zásoba, orientace v neznámém prostředí a řešení problémových situací) mohou být přípravou k maturitní zkoušce nebo na situace, jejichž řešení od absolventů vyžadují podniky a firmy, do kterých po ukončení vzdělávání nastoupí.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • uplatňuje teoretické a obecně kulturní znalosti a dovednosti v reálné komunikaci
 • vytváří dokumenty typu – program pobytu, rozpočet akce, časový rozvrh, PowerPoint prezentace a fotogalerie, zpráva z akce, článek do tisku
 • využívá organizační strategie při zajištění pobytu a plánování programu dané aktivity
 • aplikuje znalosti z odborných ekonomických předmětů (rozpočet, plánovací management, písemná a elektronická komunikace)
 • prezentuje sám sebe 
 • prezentuje vlastní návrhy, příspěvky, postupy a řešení
 • obhajuje své nápady, je schopen komunikace, argumentace a přijetí kompromisu
 • vyhodnotí problémové situace z běžného života a vhodně na ně reaguje
 • rozšiřuje a upevňuje slovní zásobu 
 • upevňuje dovednost sociální komunikace a běžného společenského styku 
 • přijímá zodpovědnost za svého výměnného partnera a péči o něj v cizím prostředí

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

příprava tématických prezentací (reálií zapojených zemí)

tvorba pracovních listů (žáci připravují pod dohledem učitele materiály pro pochopení  historických, kulturních a sociálních souvislostí)

tvorba dokumentů a materiálů pro zajištění výměnného pobytu (tabulky, program,  rozpočet, harmonogram)

 

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • učitel žáky seznámí se základními informacemi k výměně, finančními možnostmi
 • diskuze o tématu výměny, hledání ideálního řešení v souvislosti se zaměřením 
 • školy výměnného partnera (ekonomická síla regionu, ekologie, region jako kulturní oblast)
 • žáci si rozdělí úkoly a hlavní činnosti (např. dvojice sestavuje jeden konkrétní den výměny)
 • žáci napíší dopis/charakteristiku sama sebe, která je následně odeslána na partnerskou školu, čímž dojde k přiřazení žáků jednotlivým partnerům

2. dílčí část

 • kontakt žáků s partnery prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu apod.
 • žáci pracují zcela samostatně bez jakéhokoli vedení ze strany učitele
 • sběr informací k aktivitám výměnného pobytu dle rozpisu z 1. dílčí části
 • žáci se střetávají s realitou, porovnávají své ideální plány s časovými, lokálními a individuálními možnostmi, hledají kompromisy, tvoří dílčí finanční rozpočty, komunikují s firmami a kulturními objekty
 • řešení žáci zaznamenávají a připravují tím podklady na další informační schůzku

3. dílčí část

 • probíhá informační schůzka – žáci obhajují své nápady, předkládají návrhy, jsou konfrontováni s ostatními členy skupiny, učí se diskutovat a vyvozovat řešení
 • žáci podají informace o svých výměnných partnerech, kolizích v domluvě v cizím jazyce, předávají si zkušenosti
 • učitel má koordinační a sumarizační úlohu, po ukončení diskuze zadá další konkrétní úkoly (přesný časový plán, vytvoření informačního letáku – flyeru, vytvoření dílčích referátů)

4. dílčí část

 • žáci pracují na flayeru a jednotlivých bodech výměny
 • učitel koordinuje činnosti, je zodpovědnou osobou – objednává dopravu, návštěvu kulturních objektů a exkurze do výrobních podniků
 • žáci připravují referát 
 • učitel zorganizuje schůzku se zákonnými zástupci žáků – informační schůzka má individuální charakter a není součástí komplexní úlohy

5. dílčí část

 • praktická část komplexní úlohy – samotná realizace výměnného pobytu (dle dohody partnerů zvolena reciprocita – čas. interval, kdo kam nejdříve). Tato komplexní úloha počítá s příjezdem partnerů do ČR, a poté s výjezdem žáků do zahraničí.
 • žáci ověřují své znalosti, schopnosti a dovednosti, realizují v praxi sestavený organizační a časový plán výměny, řeší krizové situace, rozvíjí konverzační schopnosti, s ohledem na domácí prostředí jsou průvodci, jednotlivé oblasti/místa pobytu představují formou krátkých referátů
 • žáci pracují ve skupině, je kladen důraz na „týmového ducha“ a „zdravé“ prostředí
 • učitelé (i zahraniční) májí koordinační, pomocnou a dohlížecí funkci
 • žáci na závěr výměny pracují na PC, vytvářejí fotogalerii, PPP, diskutují o náplni a průběhu výměny, vyhodnocují vlastní práci

6. dílčí část

 • žáci zpracují závěrečnou zprávu o výměnném pobytu
 • učitel vede diskuzi žáků o plusech a minusech celé výměny, motivuje žáky k dalším obdobným projektům, vyzdvihne pozitiva jejich činnosti, zdůrazní přínos a nově nabyté znalosti a dovednosti žáků, u chyb v realizační části (plan-management, time-management, komunikace) hledá s žáky důvody selhání a vede je k lepšímu řešení
 • žáci zveřejní v regionálním tisku zprávu o výměnném pobytu
 • žáci prezentují tento pobyt před žáky nižších ročníků jako motivaci k účasti do dalších let (PPP, fotogalerie)

Způsob realizace

teoreticko-praktická úloha, volitelná

Místo realizace: školy a domovy smluvních partnerů (ve výjimečných případech domovy mládeže / jiné ubytovací podniky), prostředí firem a kulturních objektů (dle zaměření projektu), místa běžného společenského styku (nádraží, infocentra)

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače s přístupem na internet
 • MS PowerPoint, Word
 • dataprojektor 
 • kopírka, tiskárna

Pomůcky učitele:

 • fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem 
 • list s kontaktními informacemi na jednotlivé účastníky 
 • seznamy žáků s razítkem školy (zlevněné vstupné do kulturních objektů)
 • flyer výměnného pobytu, kopie objednávek, voucherů apod.

Pomůcky pro žáka:

 • fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem
 • dílčí prezentační materiály (referáty) 
 • flyer výměnného pobytu, objednávky, vouchery apod. s ohledem na vlastní podíl organizace dané dílčí aktivity

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • seznámení se s pojmem výměnný pobyt
 • diskuze nad organizační strukturou, tématem, rozdělení dílčích úkolů a rozdělení do dílčích skupin (2 ž)
 • prezentace sebe sama prostřednictvím písemné charakteristiky v cizím jazyce

2. dílčí část

 • samostatná práce, komunikace s firmami a kulturními institucemi 
 • příprava podkladů pro informační schůzku
 • elektronická komunikace s výměnným partnerem

3. dílčí část

 • prezentace vlastních návrhů aktivit, time-management, finanční analýza
 • diskuze nad spornými body, hledání kompromisů
 • sestavení dalších úkolů, které ze schůzky vyplývají (v tom případě je nutné zajistit dostatečné množství kopií pro žáky)     

4. dílčí část

 • samostatná práce, komunikace s firmami a kulturními institucemi 
 • příprava referátu a jeho kopií pro jednotlivé účastníky
 • podkladů pro informační schůzku
 • učitel – příprava informační schůzky pro zákonné zástupce
 • tvorba informačního letáku – flayeru
 • elektronická komunikace s výměnným partnerem

5. dílčí část

 • realizace výměnného pobytu
 • prezentace sebe sama a regionu
 • řešení krizových situací
 • logistika – zabezpečení akce
 • vytváření závěrečného výstupu – tematická PPP, fotogalerie, hodnocení projektu

6. dílčí část

 • analýza aktivity
 • prezentace aktivity na veřejnosti
 • shrnutí vlastního přínosu aktivity a obohacení pro jednotlivé účastníky
 • konstruktivní kritika 

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • učitel rozdělí jednotlivé úkoly, uvede finanční možnosti školy, fakultativně seznámí s jinými příklady z praxe a v diskusi se žáky shrne možné postupy řešení

2. dílčí část

 • učitel pouze sleduje aktivitu žáků, je v roli pozorovatele, nehodnotí

3. dílčí část

 • učitel analyzuje a následně vyhodnotí výstupy žáků, motivuje k další činnosti, u nevhodných návrhů činností a špatného časového plánu (vychází z vlastních zkušeností a reálného pohledu na situaci) žáky navede na lepší řešení, hodnocením je pouze konstruktivní kritika s návrhy jiného řešení  

4. dílčí část

 • učitel opět pouze sleduje aktivitu žáků, je v roli pozorovatele, nehodnotí, jen zpracovává konečné výsledky (objednávky)

5. dílčí část

 • učitel motivuje žáka v krizových situacích, nešetří kladným hodnocením při realizaci výstupu, podporuje svých hodnocením příjemnou atmosféru při pobytu, i při závěrečné analýze by mělo převažovat zdůraznění kladných stránek výměny a příjemných zážitků

6. dílčí část

 • konstruktivní kritika výměny ze strany učitele je na místě, pokud budou uvedeny i možnosti nápravy, změny, poučení se do budoucnosti, kdy mohou být žáci např. v pracovním procesu sami organizátory podobných akcí
 • žáci hodnotí akci před spolužáky z nižších ročníků a v regionálním tisku, příp. na webu školy
 • učitel hodnotí vlastní projev žáků, schopnost prezentace projektu i dílčích činností, schopnost objektivity a shrnutí přínosu celé aktivity
 • učitel provede závěrečné slovní vyhodnocení práce jednotlivých žáků a celé skupiny, hodnocení klasifikačním stupně je pro tuto aktivitu spíše nevhodné

Doporučená literatura

Poznámky

Časová náročnost:

 • 1. dílčí část: 2 hodiny
 • 2. dílčí část: 10 hodin v průběhu 14 dní
 • 3. dílčí část: 2 hodiny
 • 4. dílčí část: 6 hodin v průběhu 14 dní
 • 5. dílčí část: 4 x 24 h resp. 5 dní: 96 hodin
 • 6. dílčí část: 4 hodiny

Ideální počet žáků 8–10 s ohledem na stejný počet zahraničních partnerů, tzn. skupina 20 žáků (ideální pro dílčí exkurze).

Reciproční pobyt (žáci u svých výměnných partnerů) je organizačně nenáročný, žáci ho mají spíše „za odměnu“ za odvedenou práci, hlavní činnosti popsané výše přebírají výměnní partneři ze zahraničí. Nutné organizační záležitosti (doprava, čas odjezdu) zajišťuje učitel.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Votrubová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné