Detail komplexní úlohy Ochrana spotřebitele - nekalé obchodní praktiky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Ochrana spotřebitele - nekalé obchodní praktiky

Kód úlohy

63-u-4/AD77

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vzdělávací oblasti

78 - Obecně odborná příprava

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Pařížská, Ústí nad Labem

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů

Datum vytvoření

01. 08. 2019 09:08

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

4

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Cílem modulu je prakticky seznámit žáky s právy spotřebitele, upozornit na úskalí při uzavírání spotřebitelských smluv a význam všeobecných podmínek smluv, s podmínkami ochrany spotřebitele a ukázat typické příklady nekalých obchodních praktik.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Pozná a kriticky posoudí typové situace související s nekalými obchodními praktikami.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Řešení případových studií:

Studie 1)

Uzavíráte kupní smlouvu na televizi. Podnikatel vám zdůrazňuje, že výrobek je nabízen za tuto cenu jen dnes.

a) Jakého chování se podnikatel dopouští?

b) Je chování spotřebitele ovlivněno?

c) Jak se bránit.

Studie 2)

Uzavíráte kupní smlouvu. Předmětem prodeje je sada nádobí, jako dárek dostáváte šišku měkkého salámu. Obchodník Vám potvrzuje, že můžete od smlouvy odstoupit do 30 dnů od převzetí věci.

a) Jaké riziko vám hrozí při odstoupení od smlouvy.

b) Je chování podnikatele v souladu s právem.

c) Jak se bránit.

Studie 3)

Uzavíráte smlouvu o dílo na rekonstrukci koupelny, jejíž součástí je i nové vybavení. Smlouvu uzavíráte písemně na celou rekonstrukci včetně vybavení.

a) Jaká by měla být uvedena záruční doba (nebo záruční doby) v této smlouvě.

b) Jaká mohou existovat rizika při uzavření této smlouvy.

c) Jak se bránit.

Metodická doporučení

Nejdříve popsat vzniklou situaci, poté nechat žáky vypracovat řešení, na závěr zkonfrontovat navzájem skupinová řešení mezi sebou.

Způsob realizace

V hodinách, nejlépe po skupinách.

Pomůcky

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Správné odpovědi: Obchodní praktika podnikatele je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neuskutečnil.

Studie 1)

a) Podnikatel použil klamavou obchodní praktiku, která spočívá v nepravdivém uvádění o omezené době prodeje a tím nutí spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by poskytl přiměřenou lhůtu k informovanému rozhodnutí.

b) Ano

c) Obranou je neuzavírat okamžitě smlouvu.

Studie 2)

a) Podnikatel použil agresivní obchodní praktiku, která spočívá ve skryté podmínce, že při odstoupení od smlouvy musíte vrátit i šišku měkkého salámu.

b) Chování podnikatele je v rozporu s právem ČR. Porovnej se Zákonem  č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Obranou je neuzavírat žádnou smlouvu.

Studie 3)

a) Smlouva o dílo poskytuje spotřebiteli nižší ochranu v délce záruční doby. Ta je podle zákona min. 6 měsíců. Spotřebitel má ale právo na koupené věci (vana atd)) uplatnit záruku v délce 24 měsíců, jako při prodeji zboží v obchodě.

b) V případě např. prasklé vany po 8 měsících používání, nemá spotřebitel právo na reklamaci a opravu (výměnu) musí hradit ze svého.

c) Uzavřít dvě samostatné smlouvy (smlouva o dílo a smlouva o prodeji), nebo provést samostatné platby montáž vany a prodej vany.

Kritéria hodnocení

- odborná správnost

- úroveň stylizace a vyjadřování při ústním projevu

- týmová spolupráce, výsledky jednotlivců při práci v týmu

Doporučená literatura

Klínský, Münch - Ekonomika nejen k maturitě (nakladatelství Eduko), ISBN 978-80-88057-63-5
Klínský, Münch - Ekonomika pro maturitní obory středních škol, 2. díl (nakladatelství Eduko), ISBN 978-80-88057-58-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otto Münch. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné